KEWPIE (Thailand) Co., Ltd.

A manufacturer and distributor of mayonnaise, salad dressings and curcup by a joint venture between a subsidiary of KEWPIE Corporation, Japan, starting on April 4, 1994 at Din Din Subdistrict, Mueang District, Province. Including 70000, it also operates various food businesses, product series, sauces, spreads and cut vegetables with wide distribution channels, fast food business, bakery businesses, foreign and commercial food factories. Delivered nationwide, including export to foreign countries, has been certified for quality management system GMP, HACCP, ISO 9001: 2008, FSSC 22000: 2010.
Contact Human Resources
KEWPIE (THAILAND) CO.,LTD. 1023 MS SIAM TOWER (23 Fl.) Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 THAILAND Tel: +662 294 5115 Fax: +662 294 5424

JOIN US

Kewpie (Thailand) Co., Ltd. (HQ)

1 position

Responsibilities :
1. ดุแลตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบหมาย Distributor / FMCG

2. ทำงานร่วมกันกับพนักงานขาย ของตัวแทนจำหน่าย เพื่อพัฒนายอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Qualification :

1. ไม่จำกัดเพศ

2. ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

3. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านดูแลตัวแทนจำหน่าย และการขายสินค้า Food Service

4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับดี MS Office

5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง,มนุษสัมพันธ์,มีปฏิภาณไหวพริบ มีจิตสำนึกในการให้บริการ ,การวางแผนงาน

6. สามารถขับรถยนต์ได้ (ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง)

7. สามารถเดินทางต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้ ประมาณ 1-3 วัน ต่อรอบการลงพื้นที่ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

4 position

ลักษณะงาน :

จัดเรียงสินค้า ในห้างสรรพสินค้า,ตามพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ : 

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

จบการศีกษา ม.6 ขึ้นไป 

หากมีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้า, วิ่งส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรับผิดชอบ รักษาเวลาในการทำงาน

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

1 position

Responsibilities :

1.บริหารเป้าหมายยอดขายและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2.มีประสบการณ์การขายกลุ่ม Food service, HoReCa, Distributors ด้าน โรงแรม ร้านอาหาร และบริหารตัวแทนจำหน่าย
3.บริหารตัวแทนจำหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
4.สามารถออกตลาดต่างจังหวัด เพื่อเยี่ยมตัวแทน และศึกษาข้อมูลตลาดและคู่แข่ง
5.วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย ติดตามผล และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ 
6.วิเคราะห์ยอดขาย , ข้อมูลการตลาด และคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผนในอนาคต

 

Qualification :

อายุ 35-45 ปี 

Master or Bachelor’s Degree of Marketing , Science or related field

ประสบการณ์ Mgr.5-10 ปีขึ้นไปในสายงานขายสินค้า Food business and Food Service, Horeca, Trade&Traditional

Good communication in English Language skill 

ความรู้ทักษะด้านการขายและการตลาด

มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดและกทม.

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS  083-8426420

(032) 741771-5 EXT 6403

1 position

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,การตลาด,หรือ Food Service/HoReCa
 3. ประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงในสายงาน 1-2 ปี การตลาดในธุรกิจ Food Service/HoReCa
 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ดี
 5. มีคุณสมบัติเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี
 6. อื่นๆ

รายละเอียดงาน

1.) จัดทำแผนการตลาดเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณทั้งช่องทาง Online และ Offline
2.) ศึกษาความต้องการของตลาดในกลุ่มธุรกิจ Food Service/HoReCa
3.) สร้าง Media ที่น่าสนใจตลอดจนสรรหาแหล่งโฆษณาเพื่อนำไปถ่ายทอด พร้อมคอยติดตามและวัดผล
 
1 position

หน้าที่โดยสังเขป : 

1.ฝึกสอน มอบหมายแนะนำและตรวจสอบการปฎิบัติงาน การแก้ไขปัญหาการจัดเรียงสินค้า และติดตามงานกับพนักงาน Merchandiser

2.ตรวจเช็คการทำงานของพนักงาน Merchandiser ในพื่นที่ขายตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท

3.ประเมินผลการทำงานของพนักงาน Merchandiser  เพื่อหาโอกาส ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของทีม

4.จัดทำ Plan-o-gram ตั้งกองสิ้นค้า สำหรับการประชุม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ขาย

5.ประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

6.ผลักดันยอดขายด้วยการเพิ่มพื้นที่พิเศษในพื้นที่ขาย

7.จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 3. ประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงในสายงาน 3-5 ปี
 4. สามารถใช้งาน MS-Office ได้ระดับดี
 5. มีทักษะในการบริหารทีม, ภาวะผู้นำ
2 position

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 2. ทักษะคอมพิวเตอร์ MS-Office
 3. มีทักษะการเจรจาต่อรอง,มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีปฏิภาณไหวพริบ,มีจิตสำนึกในการให้บริการ ,มีทักษะการวางแผนงาน
 4. มีคุณสมบัติเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี

 

รายละเอียดงาน :

 ดูแลบริหารตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบหมาย 
- ทำงานร่วมกันกับพนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายเพื่อพัฒนายอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- ระบุตัวแทนจำหน่ายใหม่ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
พื้นที่รับผิดชอบ :
       1.) ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคตะวันตก  จำนวน 1 อัตรา
       2.)ภาคอีสานตอนบน                        จำนวน 1 อัตรา
- ประสบการณ์ดูแลตัวแทนจำหน่าย 1 ปี
- ประสบการณ์ด้านงานขาย Food Service 1-3 ปี
- สามารถเดินทางออกทริปต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง
- เข้าสำนักงานใหญ่เดือนละ 1 วัน
1 position

หน้าที่โดยย่อ :

 • Manage New Product Launching on schedule
 • Created New Product Concept and Packaging label
 • Monitor Brand Products after launch and product improvement

 

คุณสมบัติ : 

1. ไม่จำกัดเพศ

2. ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

4. ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ระดับดี 

 

2 position

รายละเอียดงาน :

1. คิดค้น พัฒนาความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำมาใช้ประโยขน์กับธุกิจขององค์กร
2. บริหารโครงงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3. ถ่ายทอดความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ จากการวิจัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ :

ไม่จำกัดเพศ

วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือ ป.โท  สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี เทคโนโลยีการผลิต  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงในสายงาน 1-3 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี

มีคุณสมบัติเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

วัน/เวลาทำงานปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00-18:00

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : อุทยานวิทยาศาสตร์ (Sci Park)  คลองหนึ่ง ,คลองหลวง ,ปทุมธานี

สถานที่ปฏิบัติงานอื่นๆ เป็นครั้งคราว : Officer Rama III ยานนาวา ,กทม. ,และโรงงานราชบุรี ,หลุมดิน ,เมืองราชบุรี ,ราชบุรี

1 position

รายละเอียดงาน : 

 • Create New Product Application for Brand Products (Bakery & Western Food)
 • Support Sales and Marketing activity
 • Other Assignment

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การจัดการธุรกิจอาหาร ,คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ >3 ปีขึ้นไป

หรือประสบการณ์เชฟ ธุรกิจโรงแรม,ร้านอาหาร

 • มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery) และอาหารตะวันตก
 • ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
 • ทักษด้านคอมพิวเตอร์ MS-Office

Kewpie (Thailand) Co., Ltd. (Factory)

1 position
รายละเอียดงาน
 
1.Forecast levels of demand for packaging, meterial and inventory supporting.
2.Keep a constant check on stock levels and analyze and optimize the usage of existing inventory.
3.Measure the impact of forecast accuracy.
4.Conduct current and future forecasting analysis, insuring forecasting processes and methods are followed.
5.Optimize and expertise use of ERP and MRP, forecasting, business warehouse software for data analysis & support information.
6.Organize and coordinate with teams for the regular counting the consignment stock.
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. Any gender 
 2. Master or Bachelor’s Degree in Engineering, supply chain management, business administration or related field
 3. More 3-10 years of experience in production planning preferably with production preferably from industrial manufacturing
 4. Good command of English business letter(e-mail) and computer MS office
 5. Interpersonal skills (Human relationship, service-mind)
 6. Solving, team work, coordination, monitoring, accountability
10 position

ลักษณะงาน : 

เป็นการผลิตสินค้า การเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิต,แพ็ค-บรรจุสินค้า ,สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

 

(+เงินพิเศษ,เงินค่ากะ,ฟรี!ค่าชุดและอุปกรณ์ทำงาน คืนค่าตรวจสุขภาพแรกเข้าตามเงื่อนไข)

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ไม่จำกัดเพศ

3.) ไม่จำกัดวุฒิ

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

5 position

ลักษณะงาน : 

ผลิตสินค้าให้ได้ตามสูตรสินค้า, ควบคุมคุณภาพสินค้า, ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต, สังเกตุสิ่งผิดปกติ และสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตภายในไลน์การผลิต, ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ประจำวัน-เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ :

1. ไม่จำกัดเพศ

2. วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  สาขาวิชาชีพช่าง ไม่จำกัดสาขา

3. มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4. สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

3 position

ลักษณะงาน : 

วางแผนจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร, กำลังคน และวัตถุดิบสด, ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ทันเวลา และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม, พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานและนำข้อมูลการผลิตประมวลผลเพื่อปรับปรุง

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา ป.ตรี  วิศวกรรมอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, พืชเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

3.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

4.) ประสบการณ์ : >3 ปี  ควบคุมและวางแผนผลิต ,เครื่องจักรการผลิต

5.) มีคุณสมบัติเรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

 

สวัสดิการ : เช่น

-สวัสดิการหอพัก หรือ ขอรับเป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักตามตำแหน่งงาน

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

1 position
Responsibilities :

- กำหนดแผนงานและจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายและงานโครงการของส่วนวิศวกรรมโรงงาน (1-3ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่จัดทำขึ้น

- กำหนดแผนงาน ติดตามผล พัฒนาระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน TPM การปรับปรุงเครื่องจักร การจัดทำคู่มือเครื่องจักร การอบรมพนักงานในสังกัดและพนักงานส่วนผลิตเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ตามประสิทธิภาพ และวางแผนควบคุมและบริหารสต็อกอะไหล่ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน - กำหนดแผนงาน ติดตามผลการปรับปรุง หรือต่อเติมโครงสร้าง บำรุงรักษาอาคาร ให้มีความปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ตรงตามกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น GMP ร่วมวางแผนและสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ติดตามผลการจัดการโครงการของบริษัท

- บริหาร จัดการ ติดตามงานอนุรักษ์พลังงาน การสอบเทียบเครื่องมือวัด งาน Utility ผลิตน้ำอ่อน น้ำกระด้าง น้ำ RO ไฟฟ้า ลม แก๊ส ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด

- วางแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานร่วมกับส่วนงานความปลอดภัย - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Qualification :

 1. อายุ 41-46 ปี
 2. ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ – วศ.ม) สาขาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้าน บริหารโครงการ 5 ปี
 4. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ความรู้เรื่อง TPM (Total Productive Maintenance) และการจัดการวิศวกรรมอย่างน้อย 10 ปี
 5. มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานวิศวกรรม การบริหารต้นทุนและงบประมาณ สำหรับงานวิศวกรรม โรงงานการผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 6. มีประสบการณ์การบริหารจัดการระบบ UTILITY(ระบบผลิตน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ) ในโรงงานอุตสาหกรรม
 7. มีประสบการณ์ทำงานด้าน การจัดการพลังงาน - การอนุรักษ์ พลังงาน ,ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบบริหารความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
 8. มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 9. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การจัดทำ presentation และการนำเสนอ

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS  083-8426420 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

1 position

หน้าที่รายละเอียดงาน : 

1) ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายพลังงานของโรงงานควบคุม
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความตระหนัก การใช้พลังงานภายในบริษัท
3) ควบคุมระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท
และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ : 

ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงาน ในโรงงาน

หรือ เป็นผู้รับผิดชอบพลังงานระดับอาวุโส (ผอส)

มีภาวะผู้นำ, ความคิดสร้างสรรค์, การตัดสินใจ, การถ่ายทอดงาน และการสื่อสาร/ประสานงาน

เข้ากะได้ ทำงานล่วงเวลาได้ 

1 position

รายละเอียดงาน

1. ควบคุมการผลิตและวัสดุ-บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนการจัดการเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
2. ควบคุมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในโรงงาน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขและการป้องกัน
3. ติดตามแผนการผลิต และวางแผนการผลิตล่วงหน้า เพื่อให้ผลิตได้ตามเป้าหมายและส่งมอบให้ได้ตามกำหนด
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ,บริหารจัดการ, สถิติ ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 3. ประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงในสายงาน 3-5 ปี
 4. สามารถใช้งาน MS-Office ได้ระดับปานกลาง-ดี
 5. สามารถใช้งาน MRP , ERP
 6. มีวันเสาร์หยุดเพิ่ม 1 วันต่อเดือน
 7. มีคุณสมบัติเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี
1 position

รายละเอียดงาน : 

1.) กำหนดการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
2.) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับงานซ่อมบำรุง
3.) ควบคุม การบำรุงรักษาเครื่อจักร์ PM,CM,BM
4.) บันทึกประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร์อุปกรณ์
5.) ตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบเครื่องจักร IR และอื่นๆ
6.) ควบคุมการสอบเทียบเเละเครื่องมืออุปกรณ์ ตามแผนสอบเทียบ
7.) ทำการวิเคราะห์ สาเหตุการเสียของเครื่องจักรได้
8.) นำเสนองบประมาณประจำปี/จัดทำตัวชี้วัดผลงาน ของหน่วยงานสโตร์ช่าง
9.) ควบคุม ดำเนินงานการใบแจ้งซ่อมให้เสร็จตามกำหนดเวลา
และอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

1. ไม่จำกัดเพศ

2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา Electrical , Machanical 

3. มีประสบการณ์ Maintenance Supervisor in Food Manufactoring >2ปี

4. สามารถใช้งาน Autocad

5. สามารถใช้งาน MS-Office ได้ระดับปานกลาง-ดี

6. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

 

1 position

รายละเอียดงาน :

- ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผน PM
- ปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบผลิต ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
เป็นต้น

 

คุณสมบัติ :

-อายุ 18 ปีขึ้นไป (ลักษณะงานเฉพาะเพศชาย)

-วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า  สาขาไฟฟ้า

-ประสบการณ์ไม่จำกัด

-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้ 

1 position
รายละเอียดงาน
กลุ่มผลิต Mix Salad , Soup & Sauce, Long Life Spread, Filling 
- บริหารทรัพยากรการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาส่งมอบ
- กำกับดูแล Coaching ทีมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายผลิต
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เพื่อรองรับทิศทางการเติบโตในอนาคต
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. ป.ตรี ขึ้นไป สาขา IE, Food Technology, Food Engineering, Biology หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารการผลิต ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 4. ความรู้ด้านระบบคุณภาพ, ความปลอดภัย
 5. ทักษะภาษาอังกฤษ , คอมพิวเตอร์ ระดับดี-ดีมาก
 6. มีภาวะผู้นำ,ความคิดสร้างสรรค์, การตัดสินใจ, การถ่ายทอดงาน และการสื่อสาร/ประสานงาน
1 position

รายละเอียดงาน : 

1. ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

2. ปรับปรุงคุณภาพร่วมกับ Suplier เพื่อยกระดับคุณภาพของ RM/PK

3. Audit Suplier

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรี สาขา Food Science / Food Technology
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป  ด้านการตรวจรับและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
 • มีภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงานการถ่ายทอดงานและการนำเสนอ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ระดับดี
1 position

รายละเอียดงาน  

1.) วางแผน, ควบคุมและร่วมปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (PM,CM,BM) ของระบบผลิตน้ำ และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
2.) ควบคุมและติดตามคุณภาพ กระบวนการผลิตน้ำ และ ระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
3.) วางแผนการทำงานของทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม KPI ที่กำหนด

20K - 30K

คุณสมบัติ

-ไม่จำกัดเพศ

-ป.ตรี ขึ้นไป สาขา เครื่องกล , ไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์  3 ปีขึ้นไป ด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบผลิตน้ำ และบำบัดน้ำเสีย

-ทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้ 

-ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS-Office Excel , AutoCAD

-มีภาวะผู้นำ,ความคิดสร้างสรรค์, การตัดสินใจ, การถ่ายทอดงาน 

-มีคุณสมบัติเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี