นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

             เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.kpthai.com) แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน  ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” ซึ่งเว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท” ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.  คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ 
โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ 
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

2. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ใช้คุกกี้อย่างไร
บริษัทใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้บริษัทสามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีบริษัทจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด                                

3. คุกกี้ที่เราใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้                        
    3.1 Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ 

    3.2 Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของท่านจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.  วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่บริษัทใช้ มีรายละเอียดดังนี้
บริษัทมีการใช้งานคุกกี้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้) ตามประเภทและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้  การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องใช้คุกกี้ได้ 
4.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน รวมทั้งเพื่อการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งให้บริษัท ไม่สามารถทราบปริมาณ
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
4.3 คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถจดจำข้อมูลการใช้งานของท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ท่านได้กำหนดไว้ รวมตลอดจนช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านได้
อย่างต่อเนื่อง เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง ทั้งนี้ การปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
4.4 คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย / การโฆษณา (Targeting / Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึก
การเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน นอกจากนี้ บริษัทยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

5.  ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร
เบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการ เช่น
- Android (Chrome) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&o co=1
- Apple Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
- Blackberry https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf

- Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
- Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
- Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
- Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
- Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
- Iphone or Ipad (Chrome) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
- Iphone or Ipad (Safari) https://support.apple.com/en-us/HT201265
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและบริษัทไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใน เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าคุกกี้ข้างต้น เนื่องจากเป็นข้อมูลจากผู้ให้บริการโดยตรง
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบ
กับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ : https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

6.    การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ รวมถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย บริษัทขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเหล่านั้น เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ด้วย

7.  การตั้งค่าคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ของบริษัท
โดยปกติ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ตามข้อ 5. ทั้งนี้ 
เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทได้กำหนดค่าเบื้องต้นให้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ หากท่านสามารถต้องการยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โปรดไปที่ตั้งค่าคุกกี้ อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้

8.  การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยบริษัทจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ตามข้อกำหนดดังกล่าว

9.  การติดต่อสอบถาม และ/หรือร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ :
    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

สถานที่ติดต่อ : 55 หมู่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

เว็บไซต์ : www.kpthai.com

Email Address : DPO@kpthai.com

โทรศัพท์ : 083-842-8909ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป